PRIVACYVERKLARING

Scroll down for English 


Rowin Ubink streeft ernaar dat de privacy van ieder die haar website bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal Rowin Ubink dan ook zorgvuldig omgaan.

Identiteit en contactgegevens Rowin Ubink

Naam: Rowin Ubink

Adres: Tafelbergdreef 8

Telefoonnummer: +31 6 24 28 11 61

E-mailadres: info@rowinubink.com

Kamer van Koophandel-nummer: 60826320

Gebruik en bewaren gegevens

U kunt deze website anoniem bezoeken. Als u geïnteresseerd bent in een product of dienst van Rowin Ubink vragen wij (onder andere) om uw naam, emailadres en uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om u informatie over onze dienstverlening en/of producten te verschaffen en om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst.

Wanneer wij diensten- en/of producten bij u aan huis leveren, hebben we uiteraard tevens uw adresgegevens nodig.

Ook kijken we naar uw IP-adres, zodat we uw voorkeuren kunnen onthouden en uw van passend advies kunnen voorzien.

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Waarom

Rowin Ubink verwerkt uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:

  • voor verzending van onze nieuwsbrieven en mailingen;
  • om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
  • om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst;
  • om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
  • om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening;
  • indien Rowin Ubink hiertoe wettelijk verplicht is.

Hoe lang

Rowin Ubink zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen re realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren.

Delen

Rowin Ubink verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Links
Deze website kan links naar andere websites en diensten bevatten. Rowin Ubink is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Inzien, aanpassen, verwijderen

U hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U kunt ons bellen (nummer: +31 6 24 28 11 61), e-mailen (mailadres: info@rowinubink.com) of laat het ons weten per post.

 

Intrekken toestemming

Voor zover wij u gegevens hebben verzameld op grond van door u verleende toestemming, hebt u het recht om de door u verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor het moment van intrekking.

 

Beveiliging

Rowin Ubink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings‑)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met Rowin Ubink of via e-mailadres info@rowinubink.com.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens)

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleegt u deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


 

Cookiebeleid/statistiek

Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internet technologie die geen personen identificeren en slechts computers herkennen. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de website van Rowin Ubink.

 

PRIVACY STATEMENT

Rowin Ubink strives to respect the privacy of everyone who visits his website. Rowin Ubink will handle all the personal data obtained with care.

Identity and contact information Rowin Ubink

Name: Rowin Ubink

Address: Tafelbergdreef 8

Telephone number: +31 6 24 28 11 61

E-mail address: info@rowinubink.com

Chamber of Commerce number: 60826320

Used and stored data

You can visit this website anonymously. If you are interested in a product or service from Rowin Ubink we ask (among other things) for your name, email address and your telephone number. We use this information to provide you with information about our services and / or products and to implement an agreement.

When we deliver services and / or products to your home, we naturally also need your address details.

We also look at your IP address, so that we can remember your preferences and provide you with appropriate advice.

When you send us e-mail or other messages, these are recorded in our e-mail archive and stored in accordance with the legal obligation to retain data. Sometimes we ask you for personal details that are relevant to the relevant situation. This makes it possible to process your questions and answer your requests.

Why

Rowin Ubink processes your personal data for the following purposes:

for sending our newsletters and mailings;
to call / e-mail you / you if necessary for the execution of our services;
to be able to implement an agreement;
to improve our services;
to inform you about changes in legislation and services;
if Rowin Ubink is legally obliged to do so.
How long

Rowin Ubink will not store your data longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data is collected. Insofar as there is an administrative and / or legal retention obligation, we will retain your data during that period.

Share

Rowin Ubink does not sell your information to third parties. It will only provide your information if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With organizations and / or companies that process your data on our behalf, we conclude a processor agreement that guarantees the same level of security and confidentiality of your data.

Links
This website may contain links to other websites and services. Rowin Ubink is not responsible for the content of these websites or for the protection of privacy on these websites. We always advise you to read the privacy statement of the relevant website.

View, adjust, delete

You have the right to ask us which personal data is stored in our databases and for what purpose. If you believe that these personal details are not (longer) correct or complete, you can request us to supplement, correct or delete your personal data. You can call us (number: +31 6 24 28 11 61), e-mail (mail: info@rowinubink.com) or let us know by post.

Withdraw permission

Insofar as we have collected your data on the basis of your permission, you have the right to withdraw the permission you have granted. This does not affect the lawfulness of processing based on your consent for the moment of withdrawal.

Security

Rowin Ubink takes the protection of your data seriously and takes appropriate (security) measures, both organizational and technical, to prevent misuse, loss, unwanted disclosure and unauthorized modification of and / or unauthorized / unauthorized access to your personal data. If you have the impression that your data is not properly secured or if there are indications of abuse, please contact Rowin Ubink or via e-mail address info@rowinubink.com.

You also have the right to submit a complaint to the supervisory authority (Dutch Data Protection Authority)

Change of privacy statement

We can change and / or supplement this privacy statement. Please consult this privacy statement regularly so that you are aware of any changes.